ROGD – ilmiö, mitä se tarkoittaa?

Tieteellinen tausta

ROGD on lyhenne sanoista Rapid Onset Gender Dysphoria, äkisti puhkeava sukupuolidysforia. Se ei ole tautiluokitus, vaan yksi oire-etiologinen malli.

Ensin USA:sa, mutta pian sen jälkeen muissakin länsimaissa on nopeasti yleistynyt nuorten ongelma, joka ilmenee erityisesti teini-ikäisten tyttöjen keskuudessa ennalta odottamattomana tyytymättömyytenä omaan sukupuoleensa ja vaatimuksena sukupuolen vaihtamisesta tai korjaamisesta.

Tunnusominaista ilmiölle on yllättävyys ja äkillinen puhkeaminen: kyseisillä nuorilla ei ole ollut edeltävänä lapsuusaikana tyytymättömyyttä omaan sukupuoleensa. Ilmiö on aiheuttanut Suomessakin erittäin nopean lähetemäärien kasvun erikoistutkimuksiin.

USA:ssa ilmiötä tutki ja dokumentoi jo vuonna 2017 Brown-yliopiston apulaisprofessori Lisa Littman. Tutkimus perustuu aineistoon, joka kerättiin yllättävän oireen saaneiden lasten vanhemmilta. Vanhemmat tuntevat yleensä lastensa lapsuushistorian paremmin, kuin kukaan muu. Tämä puolustaa vanhemmilta kerätyn tiedon arvoa lähdetietona etsittäessä ongelman aiheuttajaa.

Vanhempien havainnot tukivat vahvasti ajatusta sosiaalisesti leviävästä ilmiöstä. Tutkija antoi havaitulle äkilliselle ilmiölle nimen ”Rapid Onset Gender Dysphoria”, lyhennettynä ROGD. Hänen alkuperäisen artikkelinsa julkaisi 2018 tiedelehti PLOS ONE¹. Myöhemmin esitetyn kritiikin vuoksi vastaväitteisiin perehtynyt tieteellinen ryhmä tarkasteli julkaisua uudestaan. Julkaisun otsikkoon lisättiin tieto, että tutkimus perustuu nuorten vanhemmilta kerättyyn tietoon (”parent reports”). Lisäksi painotettiin väärinkäsitysten välttämiseksi, että

ROGD ei ole itsenäinen tautiluokitus tai -kuvaus, vaan vanhemmilta kerättyyn tietoon perustuva malli dysforiaongelman yhdestä havaitusta syntymekanismista.

Copyright-ongelman vuoksi kaksi taulukkoa pudotettiin pois PLOS ONE:n uudelleenjulkaisusta³, josta ilmenee, että tutkimus on vertaisarvioitu. Käytettävissä on myös PDF-tiedosto⁴.

Uudelleenjulkaisun yksityiskohdat löytyvät täältä: 2019 PLOS ONE². Lisa Littmanin haastattelu asiaan liittyen löytyy täältä⁵.

Esiintyvyys kasvanut nopeasti Suomessakin

Suomalaiset transhoitoja katuneet henkilöt ovat vahvistaneet lausunnoissaan, että lähtökohtaisesti heidän vääräksi valinnaksi myöhemmin osoittautunut transitiohalunsa johtui siitä, että he olivat saaneet muilta väärän kuvan ehdottomasta tarpeesta transitioon ja myös sen kyvystä korjata ongelmat. He eivät olleet tiedostaneet, että oireet oli aiheuttanut muu taustalla ollut ja havaitsematta jäänyt juurisyy. Väärä ajatus transhoidon kyvystä korjata ongelma oli saatu netistä ja sosiaalisten kontaktien kautta. Sitä kautta neuvotaan myös rooli, jolla halutun lääke- tai muun hoidon saa varmimmin.

On normaalia, että osa nuorista voi kokea epämääräistä huonovointisuutta murrosiässä.

Identiteettiään etsiessään nuori voi löytää tosiasiallisesti väärän, mutta hänestä itsestään helpolta tuntuvan ratkaisun huonovointisuuteensa, nimittäin sen, että vika on omassa sukupuolessa. Seuraukset näkyvät kiistattomasti tilastoissa.

Terveydenhoidossa lähetteiden määrä sukupuolidysforiatutkimuksiin on kasvanut räjähdysmäisesti⁷ Suomessakin.

Ongelman liittyminen tuntemuksiin eli psyykeen antaa viitteitä, että tyttöjen suuri osuus voi johtua esimerkiksi tyttöjen suuremmasta emotionaalisuudesta ja sitä kautta myös alttiudesta ulkoisille vaikutteille. Tähän saattaa liittyä myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liitetty ihannointi ja erityishuomio julkisuudessa. Eräät pop-idolit ovat viime aikoina tuoneet korostuneesti esiin omaa taustaansa. Idoleilla ja sosiaalisen median välittämillä ihanteilla on kiistaton vaikutus nuorten käytökseen ja vointiin.

Asioiden suorasta yhteydestä voidaan päätellä, että sellaisen aatteen eli ideologian tarjoaminen nuorille, jonka mukaan ”voit valita itse sukupuolesi”, ”tuntemus on sukupuoli” ja ”voit korjata sukupuolesi” voi olla tilastojen perusteella erittäin haitallista etenkin tytöille. Tämä asia voi muuttua nuorella lääketieteelliseksi ongelmaksi⁶ erityisesti tilanteessa, jossa nuori altistuu negatiiviselle ryhmävaikuttamiselle netissä ja kaveripiirissään.

Dysforiakokemus ei tarkoita automaattisesti transsukupuolisuutta

Nuoren kokemus väärästä sukupuolesta ei tarkoita automaattisesti transsukupuolisuutta. Huonovointisuuden kokemuksen taustalla on usein muita juurisyitä⁶, jotka eivät liity sukupuoleen ja jotka ainakin Suomessa selvitetään ja hoidetaan ensin. Lääkärille asti päätyy sangen oletettavasti vain osa niistä, joiden ajatusmaailmassa on saanut valtaa epäilys oman sukupuolensa oikeellisuutta kohtaan eli kyseessä ei ole aivan pieni sosiaalinen ilmiö.

Hyvä uutinen puolestaan on positiivinen ennuste eli aikuistuessaan ylivoimainen enemmistö nuorista, tutkimuksen mukaan⁸ 84%, lopulta hyväksyy alkuperäisen synnynnäisen sukupuolensa, ellei sitä ennen ole ehditty tehdä mitään peruuttamatonta.

Tästä johtuen dysforiakokemuksia omaavia tai muutoin sukupuoltaan epäileviä nuoria ei tule lukea tilastoinnissa sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluviksi, kuten näyttää usein käyneen uutisoinnissa, jossa vedotaan vähemmistön ”yleisyyteen”.

Vanhempien surullinen ja vaikea tilanne

USA:ssa ROGD-ilmiön uhriksi joutuneiden nuorten vanhemmat kertovat omalla sivustollaan ”Parents of ROGD kids⁹” kokemuksistaan, millaisia ongelmia ja vaikeita kohtaloita he ovat joutuneet kohtaamaan.

”Olemme ryhmä vanhempia, joiden lapset ovat yht’äkkiä, kuin salama kirkkaalta taivaalta, päättäneet alkaa pitää itseään vastakkaisen sukupuolen edustajina ja ovat transition¹⁰ eri vaiheissa.”

Vanhemmat toteavat kyseessä olevan suhteellisen uuden ilmiön, joka epidemian kaltaisesti leviää haavoittuvimpien nuorten keskuudessa:

”Lapsemme ovat nuoria, lapsenomaisia ja alttiita vaikutuksille. Monilla heistä on emotionaalisia tai sosiaalisia vaikeuksia. Heihin vaikuttavat voimakkaasti kaverit ja media, jotka edistävät transgender-elämäntyyliä suosittuna ja haluttuna sekä oikeana ratkaisuna moninaisiin ongelmiin. Heitä johtavat harhaan myös auktoriteettitahot, kuten sellaiset opettajat, lääkärit ja neuvonantajat, jotka pyrkivät vahvistamaan heidän valintaansa sitä kyseenalaistamatta.”

He toteavat, että on uskomatonta, että hoidossa (USA) saatetaan hyväksyä vahvistava lähestymistapa (Gender Affirming care, GA), joka ainoastaan näyttää pyrkivän vahvistamaan ja lujittamaan nuoren ulkoisten vaikutteiden harhaan johtamaa omakuvaa.

”Olemme kauhistuneita kasvavasta määrästä nuoria, joiden vartalo on pilattu ja heidän fyysinen sekä henkinen terveytensä tuhottu transitiossa. Kaikki tuo vain siksi, että huomattaisiin liian myöhään, että se ei lievittänytkään dysforiaa. Ole hyvä ja lue meidän tapauksemme¹¹. Näet, miten tuhoisa vaikutus ROGD-ilmiöllä on ollut meidän lapsiimme ja perheeseemme.”

USA:ssa ja joissain muissa GA-maissa vanhemmat voivat joutua kohtaamaan järkyttävän kokemuksen yksin jäämisestä, kun he vanhempina haluavat puolustaa oman lapsensa terveyttä, ettei nuori joutuisi peruuttamattomien hoitojen tielle.

Suomessa ei hyväksytä terveydenhoidossa amerikkalaista GA-menettelyä, jossa transition ja siihen liittyvät blokkerit sekä hormonit voi saada käytännössä potilaan omalla tahdonilmauksella.

Transition katuminen

Suomessa terveydenhoidossa pyritään selvittämään ensin muut mahdolliset juurisyyt⁶, ennen kuin voidaan harkita sukupuolen ulkoisiin tunnusmerkkeihin kohdistuvaa interventiota. On kuitenkin mahdollista, että tästä potilaan edun mukaisesta menettelystä pääsee läpi henkilöitä, joille annettu hoito transition toteuttamiseksi osoittautuu myöhemmällä iällä vääräksi ratkaisuksi. Näin käy vääjäämättömästi osalle tapauksista ja transhoitoja aletaan katua. Näitä transkatujiksi kutsuttuja henkilöitä on Suomessakin tullut julkisuuteen joitakin kertomaan kokemuksistaan ja he ovat perustaneet myös oman sivuston¹².

Transhoidot hormoneilla tai leikkauksin aiheuttavat peruuttamattomia muutoksia alkuaan terveeseen kehoon. Muutettua tilaa pidetään yllä hormoneilla koko lopun elämän.

Hormonit voivat vaikuttaa negatiivisella tavalla omaan mielialaan. Tytöt ovat kertoneet tunne-elämänsä köyhtymisestä ja kylmenemisestä hormonien käytön seurauksena. Jossain elämänvaiheessa oma fyysinen terveys voi nousta tärkeimmäksi asiaksi ja sillä, mitä sukupuolta on, ei ole enää niin suurta merkitystä. Samalla oman synnynnäisen sukupuolen hyväksyminen voi nousta paremmaksi vaihtoehdoksi.

Detransitioksi kutsutaan pyrkimystä saada takaisin alkuperäisen synnynnäisen sukupuolen ominaisuudet erilaisin toimenpitein, siis palaamista transhoitoa edeltäneeseen tilanteeseen.

Identiteetin keskeneräisyys

Nuoren identiteetti ei ole kypsynyt. Siksi dysforiatapauksissa ja transtuntemuksissa tilanne on aivan erilainen nuorilla kuin aikuisilla. Aikuisuus ei tässä asiayhteydessä tarkoita täysi-ikäisyyttä, vaan selvästi myöhempää ikää. Tarkkaa rajaa ei varmuudella tunneta, mutta transkatumiseen liittyvistä tapauksista voidaan suuntaa-antavasti päätellä, että identiteetti olisi kypsynyt yllättävän myöhään, vasta noin 25 vuoden iässä.

On vaikeaa nähdä perustelua peruuttamattomille hoitomuodoille ennen kuin identiteetti on vakiintunut. Samoin ajatus, että voidaan antaa ”lisää aikaa” puberteetin blokkerihoidoilla voi olla osittain virheellinen. On raportoitu blokkerihoitojen haittavaikutuksista, mm. siitä, että blokkerihoito ei katkaise pelkästään sukupuoleen liittyvää kehitystä, vaan haittaa muutakin normaalia murrosiän kehitystä.

Miten suhtautua?

Lähtökohtaisesti kaikille tulisi rehellisesti kertoa, että ihmisen sukupuolta ei ole mahdollista muuttaa millään lääketieteellisellä keinolla. Ulkoasu on mahdollista muuttaa hormoneilla tai leikkauksilla näyttämään vastakkaiselta sukupuolelta, mutta se on ulkoinen muutos. Kaikki muu on edelleen alkuperäistä sukupuolta, esimerkiksi aivot.

Toinen huomionarvoinen asia on se, että on aina ollut olemassa ulkoisesti, käytökseltään tai mieltymyksiltään tyttömäisiä poikia ja poikamaisia tyttöjä. Tässä ei ole sinänsä mitään vikaa eikä se tarkoita kuulumista mihinkään sukupuolivähemmistöön.

Paras lähestymistapa haittojen välttämiseksi lieneekin pitää mielessä fakta, että ihmisen sukupuoli on lisääntymisbiologinen ja muuttumaton ominaisuus¹³, mutta samalla todeta se, että nuori voi ilmentää tuntemustaan sukupuolesta eri tavoin. ”Voit olla ulkoasultasi, harrasteiltasi tai ammattitoiveiltasi sellainen poika tai tyttö kuin haluat.”

Ideana on siis erilaisuuden hyväksyminen ilman, että sukupuolelle tarvitsee tehdä mitään. Fyysinen interventio ei voi korjata psyyken asiaa.

Toisaalta on hyvin tärkeää, että maailmassa on jotain pysyvää, kuten ihmisen sukupuoli, ja että nuori oppii elämään tasapainossa sen kanssa.

Pidemmällä aikavälillä nuoren haluaman lääketieteellisen transition estäminen tai lykkääminen myöhäisempään ajankohtaan olisi useimmiten oikea vaihtoehto. Tiedetään, että sukupuoltaan epäilevistä nuorista on epäileviä jäljellä hyvin vähän heidän aikuistuttuaan⁸ eli hallitsevan iso osa on aikuisena tyytyväinen synnynnäiseen sukupuoleensa. On muutakin huomion arvoista:

Varhainen lukitseminen vastakkaiseen sukupuoleen jo pelkästään sosiaalisella tasolla aiheuttaa uuden ongelman niille nuorille, jotka haluavat lopulta aikuistuessaan elää synnynnäisessä sukupuolessaan.8

Tytöllä, jonka ympäristö on lukinnut pojan rooliin, voi olla vaikeaa palata elämään tyttönä, vaikka hän tuntisi sen paremmaksi aikuistuessaan. Jos ympäristö ei mene mukaan muuntumisajatukseen, vaan suhtautuu lapseen poikamaisena tyttönä tai tyttömäisenä poikana, saatetaan välttää transhoidot ja niiden fyysiselle terveydelle aiheuttamat peruuttamattomat haitat.

Ruotsissa on äskettäin paikallisen lääkärilehden mukaan¹⁵ omaksuttu tiukempi kanta sukupuolidysforiaa hoitavilla klinikoilla. Blokkereita ja hormoneja ei määrätä enää alaikäisille lukuun ottamatta jo hoidon aloittaneita ja poikkeustapauksia. Seurantaa on myös parannettu keskusrekisterin avulla, joka palvelee jatkossa myös alan tutkimusta.

Ruotsi ei ole suinkaan ainoa paikka, jossa toivotaan korkeatasoisempaa tutkimustietoa blokkerihoitojen vaikutuksista. SEGM (Society for Evidence based Gender Medicine) on julkaissut mielenkiintoista tuoretta dataa.

GA-toimijoiden motiivi vastareaktioon

Tutkimukset tuovat hyvin esiin sen tosiasian, että kun nuori ilmaisee toiveensa vaihtaa sukupuolensa vastakkaiseksi, sitä ei tulisi kyseenalaistamatta hyväksyä ja samalla lukita häntä heti blokkereihin ja ohjata hormoneihin perustuvalle transhoitopolulle. Jo pelkkä sosiaalinen lukitseminen vastakkaiseen sukupuoleen ennen murrosikää enteilee ajautumista transpolulle⁸.

Tutkimuksen tulokset ja ROGD-termin laajeneva käyttö tieteellisissä julkaisuissa sekä hoitoa ohjaavana dokumenttina ei ole miellyttänyt kaikkia.

Ajatus, että huomattava osa dysforiaa kokeneista nuorista aikuistuessaan paranisi luonnollisella tavalla, ei sovi lainkaan yhteen toisen lähestymistavan kanssa, jossa vahvistetaan nuoren omaa ajatusta välittömän transition tarpeellisuudesta. Tätä välitöntä transitiota vahvistavaa lähestymistapaa kutsutaan englanniksi nimellä ”Gender Affirming care”, lyhenne GA. Tämä on laajasti yleistynyt USA:ssa ja sitä käytetään myös myyntiargumenttina siellä; asia, jonka voi helposti havaita osumien määrästä tekemällä netissä haun termillä ”Gender Affirming care”.

Kuten tiedämme, nuoren omakuva eli käsitys itsestä on vakiintumaton murrosiässä. On hämmästyttävää, että kiistattomista tosiasioista huolimatta GA-lähestymistapa eli transition suora vahvistaminen kyseenalaistamatta sitä, on saanut amerikkalaisissa järjestöissä valta-aseman. Tuolle menettelytavalle on vaikeaa nähdä lääketieteellisesti hyväksyttävää perustetta, sillä muut samoilla oireilla esiintyvät juurisyythän jäävät silloin selvittämättä.

Näihin lukuisiin muihin juurisyihin liittyy kohonnut itsemurha-alttius. Ei ole näyttöä siitä, että transitio voisi poistaa tuon alttiuden. Tutkimusten mukaan¹⁷ transition tehneillä on edelleen 3…4 kertainen alttius verrattuna keskimääräiseen väestöön eli vastoin usein nähtyjä väitteitä, transitiolla ei voi poistaa tuota kohonnutta alttiutta itsetuhoisuuteen.

Kohonnut riski säilyy hoidon aikana ja sen jälkeen¹⁷. Tulos tuo kiistattomasti esiin aivan muun, kuin transitiohoidon tärkeyttä.

Yleisenä mielikuvana kiireinen transitio antaa vaikutelman taipumisesta transaktivistien addiktiivisiksi nähtäviin vaatimuksiin. Mahdollisesti USA:ssa taustalla voivat vaikuttaa myös taloudellisiin intresseihin liittyvät paineet ja riippuvuudet. Hormonit ovat kalliita elinikäisesti käytettyinä lääkkeinä, niitä halutaan ostaa innokkaasti, hormonikaupalla on huomattava taloudellinen merkitys ja lääkkeitä käyttävien asiakkaidenkin sitouttaminen on yleinen liiketoiminnallinen periaate.

ROGD-tutkimusta vastaan ovat hyökänneet erityisesti ryhmät, jotka ovat omaksuneet yksinomaisen ”Gender Affirming care” GA-lähestymistavan. Suora vahvistuspyrkimys ”gender-affirming care” on mainittu esimerkiksi CAAPS-järjestön julkilausumassa ja sitä ei voi siksi pitää neutraalina osapuolena arvioimaan ROGD-tutkimusta. Kannanotto esittää, että ”ROGD ei ole luokittelu tai alatyyppi DSM- tai ICD-luokittelussa”. Väite on hämäävä, se ei kumoa tutkimuksen tuloksia eikä sitä faktaa, että ilmiö on todellinen ja kaikkialla länsimaissa nähtävissä.

Eihän ROGD-tutkimus ole suinkaan väittänyt, että kyseessä olisi mielenterveys- tai tautiluokitus, vaan yksi empiirinen malli syntymekanismista.

Kannattaa huomata, että GA-lähestymistavan surullisista seurauksista on paljon tietoa ja parhaita kokemusasiantuntijoita kertomaan siitä ovat nuorten vanhemmat¹¹.

ROGD-ilmiö esiintyy länsimaissa samankaltaisena lähetteiden tulvana sp-dysforiatutkimuksiin, mutta diagnoosiin ja hoitoon liittyvät asiat ovat Suomessa oleellisesti paremmalla tolalla, kuin mitä USA:ssa.

Transaktivistit ja lääketieteeseen perustumattomat väitteet

Lääketieteellisten tutkimustulosten julkaisijoihin kohdistui heti ROGD-julkaisun jälkeen asiakohtiin perustumatonta syyttelyä ”transfobiasta” ja tunneperäisiä vastareaktioita, jotka eivät tietenkään vaikuta tutkimusten tulosten relevanssiin ja hyödyllisyyteen asioiden laajemman ymmärtämisen kannalta.

Eräät aktivistit ovat ilmaisseet lisääntymisbiologiseen sukupuolikäsitykseen sitoutuvien henkilöiden olevan ”tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, naisten oikeuksien ja ihmisoikeuksien vastaisia”.

Tuo väite on järjen vastainen. Oletettavasti kenenkään tasa-arvo tai yhdenvertaisuus ei lisäänny sillä, jos sukupuolikäsityksestä tehdään epämääräinen ja lisääntymisbiologiaan perustumaton. Päin vastoin, jos sukupuolia on epämääräinen lukumäärä tai sukupuolilla ei ole enää merkitystä, niin tehty tasa-arvotyökin vesittyy täysin ja koko tasa-arvo muuttuu käsitteenä epämääräiseksi.

Valistus ja tiedottaminen on tarpeen

Kun ideologisen sukupuolikäsityksen tarjoaminen ja haitallisesti toimivat aktivistiryhmät netissä ovat aiheuttanut äkisti puhkeavan sukupuolidysforian räjähdysmäisen kasvun, voidaan kääntäen myös päätellä, että reagoimalla haitalliseen ilmiöön valistuksella ja tiedottamisella voitaisiin poistaa ainakin osa nuorten dysforiaongelmasta ja samalla terveydenhoidon kuormituksesta.

Koulukirjoihin ja oppimateriaaleihin on tuotu haitallisia ja harhauttavia sisältöjä sukupuolen ”korjattavuudesta”. Terveyshaittojen välttämiseksi on toivottavaa, että kouluihin oppimateriaalia tekevät yritykset ja järjestöt sekä opettajat itse välttäisivät kyseenalaistamasta ihmisen sukupuolen lisääntymisbiologista merkitystä.

On tärkeää sitoutua yksiselitteisesti siihen, että ihmisen sukupuoli on muuttumaton ja synnynnäinen lisääntymisbiologinen ominaisuus, jonka perusteella ihmisellä esiintyy kaksi eri sukupuolta.

Väitteet sukupuolen ”korjattavuudesta” tulisi poistaa ja ilmaista sen sijaan täsmällisesti, että hormoneilla ja leikkauksilla voidaan muuttaa vain ihmisen ulkoasu samankaltaiseksi, kuin vastakkaisella sukupuolella on. Sukupuolta ei pysty muuttamaan millään lääketieteellisellä menetelmällä. Kukaan ei synny ”väärään sukupuoleen”, sillä sukupuoli ei voi olla väärä, mutta sen estämättä kokemus omasta sukupuolesta eli sukupuoli-identiteetti voi poiketa sukupuolesta. Poikkeavat identiteettituntemukset ovat yleisiä murrosiässä. Ne pääosin väistyvät aikuisuusiässä eivätkä yleensä yksinään aiheuta hoitotarvetta. On täysin normaalia, että on poikamaisia tyttöjä tai tyttömäisiä poikia. Hoitotarpeenarvioinnin raja kulkee siinä, että ristikkäiset tuntemukset häiritsevät oleellisesti jokapäiväistä elämää.

Myöskään hyvin harvinaiset synnynnäiset poikkeamat (DSD, Disorders of Sex Development)¹⁴, joista aiemmin käytettiin myös nimitystä intersukupuolisuus, eivät muodosta mitään ”kolmatta sukupuolta”, vaikka ajoittain näkee sillä perusteltavan kahdesta sukupuolesta poikkeavaa käsitystä.

Pieni, mutta silti käsitteellisesti oleellinen seikka: Puhuminen ”sukupuolen moninaisuudesta” kuulostaa hieman liioittelevalta ottaen huomioon, että kaksi sukupuolta ei ole hirveän monta. Sukupuoli-identiteettien moninaisuus on jo eri asia.

Viitteet ja täydentävät selitykset

1) 08/2018 PDF Lisa Littman: Rapid-onset gender dysphoria in adolescents and young adults: A study of parental reports

2) 03/2019 Correction, Notice of Republication: Parent reports of adolescents and young adults perceived to show signs of a rapid onset of gender dysphoria

3) 03/2019 Lisa Littman: Parent reports of adolescents and young adults perceived to show signs of a rapid offset of gender dysphoria

4) 03/2019 PDF Lisa Littman: Parent reports of adolescents and young adults perceived to show signs of a rapid offse of gender dysphoria

5) Quillette: An interview with Lisa Littman

6) Duodecim: Kun sukupuoli on nuorelle ongelma

7) Aino Mattila: Transtutkittavien määrä kasvaa eksponentiaalisesti – Mikä neuvoksi?

8) Steensma, Biemond, de Boer, Cohen-Kettenis: Desisting and Persisting Gender Dysphoria after Childhood, Chapter 5 pg 76-77

9) Parents of ROGD kids: https://www.parentsofrogdkids.com/

10) Englanninkielestä lainattu sana ”transitio” tarkoittaa siirtymää tilasta toiseen. Lääketieteellisenä toimenpiteenä transition aikaansaaminen tarkoittaa menetelmiä, joilla pystytään antamaan vastakkaisen sukupuolen ulkoisia tunnusmerkkejä joko lääkeaineilla (hormonit) tai leikkauksilla.

11) Vanhemmat kertovat kokemuksistaan: https://www.parentsofrogdkids.com/what-we-do

12) Transition katuminen Suomessa: https://www.ihmistenkirjo.net/

13) Tieteessä tapahtuu Vol 38 Nro 1 (2020): Atte Komonen, Biologinen sukupuoli

14) DSD (Disorders of Sex Development)

15) Läkartidningen, De flesta har skärpt rutiner för ny hormonbehandling hos minderåriga: https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/08/de-flesta-har-skarpt-rutiner-for-ny-hormonbehandling-hos-minderariga/

16) SEGM (Society for Evidence based Gender Medicine), Studies: https://segm.org/studies

17) Riski itsetuhoisuuteen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7317390/

Jaa artikkeli:

Kehitysehdotukset ja kommentit: “ROGD – ilmiö, mitä se tarkoittaa?

  • Artikkeli perustuu englanninkielestä käännettyyn lääketieteelliseen tutkimusmateriaaliin ja suomalaisiin lähteisiin. Ajatuksena on ollut tehdä suomeksi koottu artikkeli näistä asioista lähdelinkkeineen.
    Artikkelin kommentointi:
    Asiallisuuden varmistamiseksi kommentit ennakkotarkastetaan. Muuta keskustelua kuin parannusehdotuksia, korjauksia tai lisäyksiä ei tänne voida ottaa vastaan. Aikaa ja mahdollisuutta laajan keskustelun moderointiin ei ole. Sähköpostia koskien tämän sivuston asioita voi lähettää osoitteeseen arto.okj(ät)gmail.com

  • Vastaa

    Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *